REGULAMIN BIURA TURYSTYCZNEGO KUKLE

§ 1

Przedmiot regulaminu

1.      Regulamin Biura Turystycznego Kukle stanowi zasady rezerwacji oraz wynajęcia pokoi.

2.      Biuro Turystyczne Kukle pośredniczy w sprzedaży usług noclegowych, gastronomicznych, konferencyjnych, rozrywkowych i innych, zgodnie z profilem działalności w obiektach Hotelarskich.

3.      Regulamin jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez dokonanie rezerwacji przez Biuro Turystyczne Kukle.

4.      Dokonując czynności opisanych w § 1 ust. 3  niniejszego regulaminu Gość potwierdza, że zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego postanowienia.

5.      Regulamin dostępny jest na stronie www.biurokukle.info.pl.

 

§ 2

Doba hotelowa 

1.      Pokoje hotelowe wynajmowane są na okres doby hotelowej. Rozpoczęcie i zakończenie doby hotelowej zależy od miejsca zakwaterowania gościa. W celu uzyskania informacji odnośnie doby hotelowej w danym obiekcie należy skontaktować się telefonicznie lub mailowo lub sprawdzić w regulaminie Hotelu.

2.      Życzenie przedłużenia doby hotelowej poza standardowy zakres opisany
w poprzednim punkcie, Gość hotelowy powinien zgłosić wcześniej w recepcji lub telefonicznie w Biurze Turystycznym Kukle.

§ 3

Rezerwacja

1.      Podstawą zameldowania Gościa i przekazania klucza do pokoju jest wypełnienie i podpisanie karty pobytu oraz okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem. Złożonym na karcie pobytu podpisem Gość potwierdza autentyczność zamieszczonych danych. Dane niezbędne do realizacji umowy to: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, nr dokumentu tożsamości lub numer PESEL.

2.      Podanie danych osobowych przez Gościa jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do zawarcia umowy zakupu usługi hotelowej.

3.      Gość nie może podnajmować lub przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeżeli nie upłynął okres, za który uiścił należną opłatę.

4.      Biuro może odmówić rezerwacji dla Gościa, który korzystając wcześniej z usług biura rażąco naruszył regulamin wyrządzając szkodę w mieniu bądź szkodę na osobie Gości, pracowników lub osobom trzecim przebywającym podczas pobytu.

5.      Wszystkie należności za usługi hotelowe pobiera recepcja w momencie wydania klucza do pokoju hotelowego. Płatność za zaplanowany pobyt odbywa się z góry lub w trakcie trwania pobytu za zgodą pracownika Recepcji.

§ 4

Zakres świadczonych usług

1.      Biuro Turystyczne świadczy usługi pośrednictwa w sprzedaży miejsc noclegowych oraz towarzyszącym temu usług.

2.      W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość proszony jest o niezwłoczne zgłaszanie ich w recepcji lub telefonicznie w Biurze Turystycznym Kukle, co umożliwi obsłudze natychmiastową reakcję.

3.      Biuro Turystyczne nie ponosi odpowiedzialności za standard świadczonych usług przez Hotel.

§ 5

Polityka wobec zwierząt

1.      Biuro Turystyczne posiada informację, czy dany obiekt hotelowy akceptuje pobyt ze zwierzętami i na jakich warunkach. Wszelkich informacji można dowiedzieć się telefonicznie (tel. 796 325 122) lub mailowo na rezerwacje@kukle.pl

 

§ 6

Odpowiedzialność Gości

1.      Goście ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia pomieszczeń, wyposażenia i urządzeń technicznych, powstałych z winy jego lub odwiedzających go osób. Hotel zastrzega sobie możliwość dochodzenia roszczeń z tytułu powstałych szkód po wyjeździe Gościa. Każda wyrządzona szkoda poddawana jest indywidualnemu oszacowaniu zakresu  prac niezbędnych do usunięcia szkody oraz należności wynikających z tytułu usunięcia szkody.

2.      Gość powinien powiadomić recepcję hotelową o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3.      Osoby nocujące, które nie zostały zgłoszone podczas rezerwacji pobytu, ani wcześniej zapowiedziane w recepcji zostaną obciążone pięciokrotną wartością noclegu.

4.      W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Biuro  może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka zobowiązana jest do niezwłocznego
zastosowania się do żądań, uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do opuszczenia miejsca zakwaterowania.

§ 7

Odpowiedzialność Biura

1.      Gość powinien powiadomić recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

2.      Biuro nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową bądź artystyczną.

3.      Biuro nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych, żywych zwierząt oraz mienia pozostawionego poza budynkiem Hotelu bez nadzoru.

§ 8

Cisza nocna

1.      W Hotelach obowiązuje cisza nocna w godzinach 22:00 – 6:00.

2.      Zachowanie Gości korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokoju pobytu innych osób. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

                                                                                                                                § 9

Reklamacje 

1.      Goście mają prawo do składania reklamacji w przypadku zauważenia uchybień w jakości świadczonych usług w recepcji Hotelu.

2.      Wszelkie reklamacje przyjmuje recepcja Hotelu.

3.      Reklamacja powinna być złożona przez Gościa niezwłocznie po zauważeniu uchybień w standardzie świadczonych usług.

 § 11

Dane osobowe

1.Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest firma Biuro Turystyczne Kukle z siedzibą w Kuklach; 16-506, Giby, podlaskie  (dalej Ośrodek).

2. Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisząc na adres Ośrodka lub adres siedziby firmy, jak również  pocztą elektroniczną pod adresem  e-mail – rezerwacje@kukle.pl

3. Pani/Pana dane osobowe pozyskane w związku z rezerwacją (zwarciem umowy) będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy, dochodzenia ewentualnych roszczeń, odszkodowań, archiwizacji oraz w celu otrzymywania informacji handlowych, w tym marketingowych (o ile wyraziliście Państwo na to zgodę).

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych będzie niezbędność do wykonania umowy (lub do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy), niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze lub zgoda (w przypadku jej wyrażenia).

5. Ośrodek nie korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

6. Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym podmiotom: procesorom w związku ze zleconymi przez Administratora działaniami realizowanymi w jego imieniu (pilotom, przewoźnikom lokalnym), podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom kontrolnym i nadzorczym, organom egzekucyjnym oraz Bankom.

7. Okres przetwarzania Pani /Pana danych osobowych wynosi 5 lat od zakończenia roku obrachunkowego, w którym umowa została zrealizowana lub do czasu otrzymania sprzeciwu lub   żądania usunięcia danych (w przypadku udzielenia zgody). Pani/Pana dane nie będą przekazane do państw trzecich.

8. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.

9. Informujemy, że ma Pani/Pana prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana, sprostowania danych, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przeniesienia Pani/Pana danych osobowych.  

10. Wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych prosimy kierować na adres Administratora z dopiskiem „Dane osobowe” lub na skrzynkę e – mail: rezerwacje@kukle.pl 

11. W przypadku wątpliwości co do prawidłowości przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Ośrodek, ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.